Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.  (“Hedef Beyt Hotel”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi kapsamında Elektronik Posta Alım ve Gönderimine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:  Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, Kullanıcı Adı, İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, Adres, E-posta adresi,, Özlük Verileriniz: Çalışılan şirket bilgisi ve unvan, İşlem Güvenliği Verileriniz: IP bilgisi, log kayıtları, İşlem Bilgisi

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

Kimlik, İletişim, Özlük Verileriniz, elektronik posta yoluyla iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, e-posta ve eklerinde yer alan verilerin işlenmesi ve saklanması amaçlarıyla; KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak elektronik posta gönderimi ve alımı sırasında elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Verileriniz; e-posta ve eklerinde yer alan verilerin işlenmesi ve saklanması, e-posta hesaplarının güvenliğinin sağlanması, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve olası bir ihtilaf halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik posta gönderimi ve alımı sırasında elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşlem güvenliği kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak denetim ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve olası bir ihtilaf halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak hukuk bürosu ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Kimlik, iletişim, özlük ve işlem güvenliği kişisel verileriniz, şirket e-posta hizmetini sağlayan şirketin sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak gerekli güvenlik tedbirleri alınarak; veri işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sunucu hizmeti sağlayan yurt dışı tedarikçilerle açık rıza hukuki sebebine dayanarak paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin (Mersis No: 0461042614600026) Atatürk Mah. Pamucak Sahili Mevkii, Selçuk/İzmir adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla hedefotelselcuk@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.