Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş. (“Şirket” veya “Hedef Beyt Hotel”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik verisi(ad soyad) iletişim verisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlem güvenliği (IP adresi, log kayıtları)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

 

Kimlik ve iletişim verileriniz; ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve vermeniz halinde açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak internet sitesi üzerinden paylaştığınız bilgiler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

İşlem güvenliği verileriniz; verilerin işlenmesi ve saklanması, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve olası bir ihtilaf halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak internet sitesi üzerinden paylaştığınız bilgiler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman gerekçesiz olarak geri alabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz; KVKK’nın 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak ilgili mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinin yürütülmesi, dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak hukuk bürosu ile;

 

Kimlik ve iletişim verileriniz; KVKK’nın 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimini sağlamak, log kayıtları aracılığı ile vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti gönderimi onaylarının sisteme aktarılabilmesi ve entegrasyonun sağlanması amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin Atatürk Mah. Pamucak Sahili Mevkii, Selçuk/İzmir adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla hedefotelselcuk@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.