KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİ

 

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Şirketimiz İle İlişkiniz:   Müşteri O

Ziyaretçi O

Çalışan O        Çalışan Adayı O

Diğer O ……………………….

İş Ortağı O
Tebligata Esas Adres:
Cep Telefonu:
E- Posta (belirtilmesi  halinde daha hızlı yanıt verilecektir):
Hangi vasıtayla yanıt  talep edildiği:Posta O          E-mail O

Hedef Beyt Hotel merkezinden elden teslim O

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

 

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,KVKK m.11/1-a
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,KVKK m.11/1-b
 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,KVKK m.11/1-c
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,KVKK m.11/1-ç
 Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,KVKK m.11/1-d
 Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,KVKK m.11/1-e
 Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,KVKK m.11/1-f
 İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,KVKK m.11/1-g
 Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme .KVKK m.11/1-ğ

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda detaylandırınız:

 

TALEP BEYANI

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirtmiş olduğum yöntem ile bilgi verilmesini talep ederim.

 

Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: