WHATSAPP GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.  (“Hedef Beyt Hotel”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi kapsamında WhatsApp Görüşmelerine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:  Kimlik Bilgileriniz: Ad, Soyad, İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, İşlem Güvenliği Bilgileriniz: WhatsApp Görüşme Bilgileri ve görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

Kimlik, iletişim ve görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, yoluyla iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, görüşmede yer alan verilerin işlenmesi ve saklanması amaçlarıyla; KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak gerçekleştirilen WhatsApp görüşmeleri sırasında elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlem güvenliği verileriniz; görüşmede yer alan verilerin işlenmesi ve saklanması, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve olası bir ihtilaf halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak gerçekleştirilen WhatsApp görüşmeleri sırasında elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşlem güvenliği kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak denetim ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve olası bir ihtilaf halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak hukuk bürosu ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, WhatsApp’ın sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak veri işleme ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, WhatsApp Uyarı Metni mesajını yanıtlayarak vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak sunucu hizmeti sağlayan yurt dışı tedarikçiler ile paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin (Mersis No: 0461042614600026) Atatürk Mah. Pamucak Sahili Mevkii, Selçuk/İzmir adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla hedefotelselcuk@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.