6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kimlik(ad, soyad), iletişim(telefon numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem(mesajınız) müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

İnternet sitemizin “İletişim” bölümünde yer alan formun doldurulması aracılığıyla toplanan kimlik, iletişim ve müşteri işlem kişisel verileriniz; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak otomatik yöntemlerle işlenecek ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlere uygun olarak veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin Atatürk Mah. Pamucak Sahili Mevkii, Selçuk/İzmir adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla hedefotelselcuk@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.